PRONUNCIATION OF CHARACTER NAMES

Consort of a Thousand Faces

Just in case you are curious about how the characters' names sound, I have tried to come up with an English version which offers the closest pronunciation to its Chinese counterpart. If you know how to read pinyin, I have included that as well. ^_^ Alternatively, you can use the Google Translate voice output function to hear what the names sound like. 

I will try to update this list every 10 chapters or so, along with the Character Glossary.Name of Character

Pinyin

Pronunciation

Ning Rulan/Eldest Princess (宁茹兰)

Níng Rúlán

Ning Roo Lahn

Yun Ruofeng  (云若风)

Yún Ruòfēng

Yween Roar Ferng

Ning Anlian (宁安莲)

Níng Ānlián

Ning Ahn Lee-ann

Lü Liu (绿柳)

Lǜ Liǔ

Lyee Lieu

Wei Mohai (卫漠海)

Wèi Mòhǎi

Way More Hi

Ning Lianchen (宁连尘)

Níng Liánchéng

Ning Lee-ann Cherng

Su Xi-er (苏曦儿)

Sū Xī-er

Sue See Err

Mu Tao (木桃)

Mù Táo

Moo Tow(er)

Old Maidservant Zhao (赵嬷嬷)

Zhào

Jow(l)

He Xiangyu (禾香玉)

Hé Xiāngyù

Her See-ahng Ywee

Pei Qianhao/Prince Hao (裴千灏)

Péi Qiānhào

Pay Chi-ann How

County Prince Xie/Xie Yun (谢运)

Xiè Yùn

She-ye Yween

Flower

-

-

He Ying (荷盈)

Hé Yíng

Her Yeeng

Empress Dowager/Pei Yaran (裴雅然)

Péi Yǎrán

Pay Ya Run

Wu Ling (吴陵)

Wú Líng

Woo Ling

Emperor Shimin (世珉皇帝)

Shìmín

Shh Mean

Man in black

-

-

Third Imperial Prince/Situ Li (司徒立)

Sītú Lì

Ss Too Lee

Miss Qing/Ye Qingzhu (叶青竹)

Yè Qīngzhú

Ye Qing Joo

Hong Li (红栗)

Hóng Lì

Hong Lee

Liu Ye-er (柳叶儿)

Liǔ Yè-er

Lieu Ye Err

Lian Qiao (连翘)

Lián Qiào

Lee-ann Qi-ow

Fat Palace Maid/Ruo Yuan (若圆)

Ruò Yuán

Roar Ywee-ann

Old Maidservant Liu (刘嬷嬷)

Liú

Lee-ew

Eunuch Zhang (张公公)

Zhāng

Jarng

Pure Consort (淑妃)

-

 -

Princess Zhao Hua (昭华公主)

Zhāo Huá

 Jow Hwa

Situ Lin (司徒霖)

Sītú Lín

Jowl Hoo-ah

Old Maidservant Li (李嬷嬷)

Ss Too Lin


Previous Chapter Next Chapter